www.harokdim.org                             אתר ארגון הרוקדים לריקודי עם ישראליים                                 


תקנון עמותת ארגון הרוקדים לריקודי עם 2007 ע"ר1. כללי

 1. השימוש באתר http://www.harokdim.org שהוא אתר עמותת ארגון הרוקדים לריקודי עם 2007 (להלן "העמותה") (מספר עמותה: 58-047951-7) ובאתר http://radio.harokdim.org שהוא אתר הרדיו של העמותה (שיקראו להלן ביחד ולחוד "האתר"), על כל דפיהם ותכניהם והשירותים שהם מעניקים מוצעים לך בכפוף להסכמתך לקבל את כל התנאים המפורטים בתקנון זה (שיקרא להלן "התקנון").

 2. הגלישה באתר ו/או הרשמתך לאתר או לרשימת התפוצה של האתר יחשבו כהסכמה מצדך לכל המפורט בתקנון כאן. אם אינך מסכים לאמור בהסכם זה הנך מתבקש לחדול מגלישה או שימוש באתר ובשירותיו. לגולשים רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לתקנון זה.

 3. כל הנאמר בלשון זכר מתייחס לנשים ולגברים כאחד בלשון יחיד ובלשון רבים.

 4. ועדת האינטרנט של העמותה ו/או כל מי שמונה ע"י העמותה או ע"י ועדת האינטרנט לנהל את האתר יכונה מכאן והלאה "הנהלת האתר".

 5. הכותרות נועדו לנוחות הקריאה בלבד ואינן חלק מהתקנון.

2. למי מותר להשתמש באתר?

 1. הגלישה ו/או ההרשמה לאתר מותרת לגילאי 18 ומעלה. בהרשמתך ובגלישה באתר זה הנך מצהיר כי גילך מעל 18 שנה והנך בעל כשרות משפטית להתקשר עם העמותה בהסכם/תקנון זה. משתמשים אשר גילם אינו עולה על 18 (להלן בסעיף זה: "ילדים") נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את הממונים החוקיים עליהם בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. יתר על כן, יובהר כי על ההורים חלה אחריות לידע את ילדיהם, המעוניינים בשימוש בשירותי האתר, בדבר תנאי תקנון זה. כמו כן, חלה על ההורים ו/או הממונים האחריות לפקח על פעילות ילדיהם המשתמשים באתר על מנת שאלה יפעלו על פי הוראות תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי המשתמשים במסגרת האתר מהווה הסכמה של המשתמשים ו/או הוריהם ו/או ממוניהם לאמור בסעיף זה, כמו גם לכל האמור בתקנון זה.

3. הרשמה לאתר והגנת פרטיות

 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסויימים תתאפשר רק לגולש אשר נרשם לאתר ומסר להנהלת האתר פרטים מסויימים אשר יקבעו על ידי הנהלת האתר, להלן: "משתמש" או "רשום" או "פעיל".

 2. אסור לגולש להירשם לאתר בשם אדם אחר ו/או לרשום לרשימת התפוצה של האתר אדם אחר ללא הסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בזמן הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי הרישום לאתר ולרשימת התפוצה של האתר וכן הסבר על תקנון הגלישה באתר והוא הביע הסכמתו לכל הרשום בתקנון זה.

 3. ברישום לאתר חובה על הנרשם לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך קשר שוטף עם הנרשם.

 4. השימוש באתר הוא לשימוש אישי ובלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר.

 5. בגלישה באתר זה הגולש מצהיר כי ידוע לו שלהנהלת האתר אין כל יכולת לבדוק, לנפות או לסנן את הנרשמים והמנויים לאתר.

 6. כמו כן הגולש מודע ומסכים לכך שהנהלת האתר אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אבטחת חשבון הגולש ופרטי רישומו במערכת האתר או את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה בלתי מורשית לאתר ולגולש לא תהיה כל טענה כלפי הנהלת האתר ובעליו בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה בלתי מורשית לחשבון המשתמש באתר או לחשיפת פרטים שרשם בעת הרישום לאתר ובכלל. לענין זה יודגש כי התחזות לאדם אחר הינה עבירה פלילית.

 7. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל, להשעות או למחוק משתמש שנרשם לאתר, על פי שיקול דעתה. ההנהלה תמסור לכל גולש שיבקש הבהרה את נימוקיה למעשה.

 8. גולש שנרשם כמשתמש/פעיל/רשום לאתר מאשר להנהלת האתר לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות הגולש באתר וכן הודעות על פעילות ארגון הרוקדים לריקודי עם, חדשות ופרסומים הקשורים לתחום ריקודי העם וכל מידע אותו תמצא הנהלת ארגון הרוקדים ריקודי עם לנכון לעדכן את הגולש.

 9. המפרסם פרטים אישיים באתר נושא באחריות הבלעדית לחדירה לפרטיותו לרבות הטרדות, הצקות וכיוצא בזאת.

4. סמכויות הנהלת האתר

 1. הנהלת האתר רשאית לחסום או להפסיק לאלתר גלישת גולש לשירותי האתר אם יפר את תנאי התקנון כמפורט במסמך זה.

 2. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת ובכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במסירת הודעה כלשהי והתקנון החדש יחייב מרגע פרסומו באתר.

 3. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

 4. להנהלת האתר שמורה הזכות לשנות את התכנים המפורסמים באתר.

 5. להנהלת האתר שמורה הזכות להסיר ולמחוק כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי גולש ואשר יש בו הפרה של סעיף מסעיפי הסכם זה זאת ללא צורך באישור הגולש או בהבאת דבר המחיקה לידיעתו. יובהר בזאת כי גולש שהתוכן שלו נמחק ו/או הוסר בכל דרך ומכל סיבה לא יהא זכאי לפיצוי כלשהו.

5. התחייבויות והצהרות הגולש

 1. באחריות הגולש לבדוק טרם השימוש בשירותי האתר, אם האתר עונה על צרכיו וכי המידע באתר אכן מתאים לצרכיו ולא תהיה לו כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.

 2. בגלישה, בהרשמה, בכתיבת תגובה, בכתיבה בצ'אט ובכל שימוש באתר זה הגולש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשימוש באתר: העלאת תכנים שקריים, מעליבים, משמיצים, מאיימים, פוגעים בפרטיות הזולת, פורנוגרפיים, בעלי אופי גזעני, פרסום לשון הרע, הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימן מסחרי או סוד מסחרי של אחר, דברי תועבה ו/או כל תוכן שהוא בלתי חוקי.

 3. הגולש אחראי באופן בלעדי לאמיתות ונכונות כל מידע אותו הוא מפרסם באמצעות האתר ולכך שהזכויות על המידע המפורסם שייכות לו או שהוא קיבל היתר מבעל הזכויות לפרסמו. הנהלת האתר והנהלת ארגון הרוקדים ריקודי עם אינן מקבלות על עצמן כל אחריות על תכנים המפורסמים על ידי גולשים באתר או מועברים בין רשומים באתר.

 4. הגולש מתחייב לשפות את הנהלת האתר בגין כל תביעה או טענה של כל אדם עקב פעולות הגולש באתר.

 5. הגולש מאשר להנהלת האתר לבצע עריכה בתכנים שהוא העלה לאתר, על מנת להתאים את התוכן למבנה האתר, לשפה תקנית ולתקנון.

 6. הגולש מסכים לכך שהמלצות הניתנות במסגרת מדור צרכנות, בפרסומים ובאתר בכלל אינן מחייבות את הנהלת האתר והנהלת האתר אינה אחראית לאמיתותן.

6. תכני האתר

 1. במסגרת שירותי האתר יש אפשרות לדרג הרקדות או לרשום תגובות למאמרים וכתבות. מובהר כי דירוגים אלה של גולשים ותגובותיהם אינם משקפים את דעתם של חברי הנהלת האתר ו/או של חברי עמותת ארגון הרוקדים ו/או של העמותה ולא תהיה כל טענה כלפיהם עקב דירוג של גולשים על הרקדות של מרקידים או עקב תגובות של גולשים על הרקדות או תגובות וכתבות המתפרסמות באתר זה על מרקידים או רוקדים או יוצרי ריקודי עם.

 2. לגולש באתר לא תהיה כל טענה כלפי הנהלת האתר או כלפי העמותה או כלפי חברי העמותה בגין כל דירוג שניתן להרקדה באתר על ידי גולש/ים או בגין תכנים שנכתבו באתר על הרקדות.

 3. מובהר ומודגש כי רישום תגובות באתר ורישום דירוג הרקדות הינם הליכים שמתנהלים ללא מעורבות יד אדם וכי הנהלת האתר איננה יכולה לאמת את זהות מעלה התוכן או לבחון את מהות התוכן או מהות פעולת דירוג הרקדות המתבצעת על ידי גולש.

 4. אם לגולש יש סיבה להניח כי גולש אחר דירג במזיד ובזדון דירוג לא נכון של הרקדה, הינו מוזמן להפנות את תשומת לב הנהלת האתר לדירוג זה אשר תבטל בהקדם האפשרי דירוג זה אם נעשה שלא בהתאם לתקנון זה.

 5. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל או למחוק או לערוך כל תוכן שמועלה על ידי גולש לאתר ושומרת לעצמה את הזכות לסרב להעלות תוכן, למחוק או לערוך תגובות של גולשים לכתבות ולהרקדות ללא צורך בהבאת המחיקה לידיעת גולשים לרבות הגולש שכתב את הידיעה.

 6. הגולש מסכים ומודע לכך שכל המידע המפורסם במנגנון חיפוש הרקדות של האתר הינו מידע הנאסף ממרקידים ומרוקדים לטובת הגולש וכי אין אפשרות להנהלת האתר לבדוק כל מידע לאמיתותו וכי על הגולש לאמת עם כל מרקיד לפני הגעה להרקדה של אותו מרקיד את נכונות המידע על ההרקדה.

 7. המידע המופיע באתר זה אינו בגדר יעוץ ו/או חוות דעת מקצועית כי אם דעתם האישית של גולשי האתר או המשתמשים בו או של חברי הנהלת האתר. אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר או בתכניו מבלי לוודא את נכונותו ותקינותו.

 8. הימצאות של קישורים ו/או לינקים לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינה חוקית או מכל בחינה אחרת.

 9. אין לעשות באתר זה שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת ללא אישור הנהלת האתר.

7. רדיו

 1. במסגרת שירותי האתר יתכן וישולבו שידורי רדיו (webcast).

 2. הגולשים רשאים להאזין לשידור באמצעות הדפדפן ולשוחח ביניהם בתוכנת הצ'אט ככל שתהייה כזו.

 3. הגולש מתחייב שלא להעביר את השירות בהעברת המשך ( re-transmission ), לשדרו, לאפשר את ביצוען הפומבי של ההקלטות הנכללות בו ו/או להעמידן לרשות הציבור.

 4. הרדיו הינו לשירותי webcasting לשימוש ביתי, פרטי ובלתי-מסחרי בלבד ע"י הגולש. הגולש מתחייב שלא להעמיד את ה- webcasting לגופים מסחריים ו/או ציבוריים.

 5. מובהר כי יצירת עותקים של ההקלטות ( downloading ) אסורה וכי יש בה הפרה של זכויות יוצרים.

8. זכויות קנין

 1. כל זכויות הקנין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר. בתוך כך זכויות תכנות קוד בניית האתר ועיצובו הן של ירדנה ריגלר, זכויות תכנות קוד PHP הן של דני גילאור וזכויות תכנות קוד חיפוש הרקדות בעזרת מפה הן של יהונתן כוריאל.

 2. על אף האמור ואלא אם צויין אחרת, לענין תכנים באתר או מאמרים המופיעים באתר ואשר זכות היוצרים בהם נתונה להנהלת האתר, ניתנת לגולש רשות לצטט תוכן בכפוף לכך שיכתוב את כתובתו המלאה של דף האינטרנט של אתר ארגון הרוקדים ריקודי עם כולל כתובת הדומיין (url) ובלבד שלא יעשה בתוכן שימוש למטרה בלתי חוקית או הנוגדת את תוכן תקנון זה. כמו כן השימוש יעשה שלא למטרת רווח ושלא באופן מסחרי וכאשר לא נעשה כל שינוי, סילוף או פגם בתוכן זה.

 3. על אף האמור ואלא אם צויין אחרת, אין להעתיק את בסיס הנתונים של ההרקדות ומידע על הרקדות, אולמות ומרקידים באופן מלא או חלקי אלא באישור מראש ובכתב של הנהלת האתר. העתקת מידע או הדפסת מידע על הרקדה או תוצאות חיפוש של הרקדות לשימוש אישי של הגולש מותרת.

 4. אין להעתיק את קוד המקור של האתר או כל עיצוב באתר, לרבות אלמנטים המופיעים בתכני האתר או תוכן דפי האתר. אין להעתיק תכנים באתר למטרות אחרות ללא אישור בכתב ומראש מהנהלת האתר או הנהלת ארגון הרוקדים לריקודי עם.

 5. אין ליצור קישורים לדפים המצויים בתוך האתר שאינם דף הבית של האתר (קישורים עמוקים), אלא בתנאי שהקישור ייעשה לדף אינטרנט מלא ושכתובתו המדויקת של הדף באתר תופיע במקום הרגיל והמיועד לכך בתוכנה המשמשת לצפייה באתר. אין להציג את האתר באופן הגורע מכלל התכנים המופיעים בו. אין להציג את האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת (frame), גלויה או סמויה. אין להציג את האתר, או כל חלק ממנו, בעיצוב או בממשק גרפי אחר מזה שמופיע באתר, אלא אם מפעילת האתר אישרה זאת מראש ובכתב.

9. הגבלת אחריות
 1. השירותים הניתנים באתר אינם כרוכים בתשלום (בשלב זה) וניתנים לרווחת הגולש. יחד עם זאת השימוש על כל שירותיו, ניתן כמות שהוא (AS IS) והנו באחריותו הבלעדית של הגולש.

 2. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן של פרסומות או באנרים או כל חומר פרסומי אחר שיפורסם באתר. האחריות לכך היא על המפרסמים בלבד.

 3. הנהלת העמותה והעמותה אינן אחראיות לכל נזק שיגרם לגולש עקב שימוש בשירותי האתר או אי זמינות של שירותי האתר לגולש, בין אם שילם גולש תמורת חברותו כרשום באתר ובין אם לא שילם.

 4. בכוונת הנהלת האתר שהאתר וכל שירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא נפילות של האתר או השרת עליו יושב האתר. כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר ולהורידו מהרשת בכל עת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי או זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות האתר. כמו כן העמותה רשאית להפסיק את שירותי האתר לחלוטין בכל עת.

 5. בשימוש באתר (בין היתר גלישה באתר, הפעלה של השירותים, אחסון וכל פעולה אחרת), הגולש מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד העמותה, הנהלת האתר, מי מספקיה או מי מטעמה.

10. הדין החל וסמכויות שיפוט
 1. הדין אשר יחול על תקנון זה הוא דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מתקנון זה או מהגלישה באתר או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

11. קשר עם הנהלת האתר
 1. כתובות לפניה לארגון הרוקדים לריקודי עם: או פניה בטופס צור קשר באתר .